Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Geologija

Geologija (61 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Geologija (19)

  Inžinerinės geologijos sąvokos apibrėžtis ir tyrimo objektai. Žemės vidinė sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Temperatūros kitimas litosferoje. Mineralų ir uolienų susidarymo būdai. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Magminės uolienos. Nuosėdinių uolienų susidarymas ir jų klasifikavimas. Pagrindinės metamorfinės uolienos. Pirminės ir antrinės uolienų slūgsojimo formos. Uolienų slūgsojimo formos. Tektoniniai judesiai ir jų svarba statyboms. Gruntų drėgnis, plastiškumas ir konsistencija. Birių gruntų suskirstymas pagal tankumo rodiklį "Id". Požeminiai vandenys. Jų kilmė ir rūšys. Cheminės požeminio vandens savybės arba agresyvumo rūšys. Tiesinės filtracijos (Darsi, 1856m) dėsnis. Uoliniai procesai ir kovos su jais būdai. Griovių susidarymas ir kovos su jomis priemonės. Vaginė ir šoninė upių erozija. Pelkėjimas, pelkių nuogulos ir jų statybinių savybių ypatumai. Karsto procesai, jo tipai. Karsto pasekmių formos. Užkarstėjusių teritorijų tyrimų ypatumai. Nuošliaužos, jų susidarymą lemiantys faktoriai. Nuošliaužų stabilizavimo priemonės.
  Geologija, špera(10 puslapių)
  2008-09-24
 • Geologija (2)

  Geologijos terminai, apibrėžimai ir svarbiausi klausimai: geofizika, tektonika, uolienų ir mineralų atmintis, geoidas, žemės branduolio parametrai ir sudėtis, izostazija, diatremos ir marai, liosai, kaustobiolitai, metamorfizmas, rifas.
  Geologija, špera(8 puslapiai)
  2005-03-01
 • Geologija (20)

  Uolienų amžiaus nustatymas. Geologinė laiko skalė. Geologinės plokštės. Lėti tektoniniai reiškiniai. Uolienų slūgsojimo formos. Uolienų dūlėjimas. Ledynmečiai Lietuvoje. Senovės ledynų geologinis darbas. Dabartinio ledo ir sniego geologinis darbas. Vandens rūšys uolienose. Vandens apytaka gamtoje. Gruntinio vandens poveikis betonui. Požeminio vandens slūgsojimo formos. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Karstiniai reiškiniai. Sufozija. Lietuvos gelmių geologinė sandara. Lietuvos naudingosios iškasenos. Eoliniai procesai. (Vėjo geologinis darbas). Lietaus ir sniego tirpsmo vandens geologinis darbas. Upių geologinis darbas. Jūrų geologinis darbas. Ežerų ir pelkių geologinis darbas. Nuošliaužos.
  Geologija, konspektas(18 puslapių)
  2011-03-17
 • Geologija (3)

  Egzamino klausimai su nurodytais atsakymais. Žemės kilmė, jos forma, tankis. Žemės vidinė sandara, šiluminis geosferų rėžimas, cheminė žemės plutos sudėtis. Geologiniai procesai ir jų reikšmė žemės plutos raidai. Bendros žinios apie mineralus, mineralų ir uolienų kilmę, mineralų struktūrą ir fizines savybes. Mineralų klasifikacija. Genetinė uolienų klasifikacija. Magminės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Metamorfinės uolienos. Magmizmas ir seisminiai reiškiniai. Uolienų slūgsojimo formos ir tektoniniai reiškiniai. Inžinerinė geologinė uolienų klasifikacija. Granuliometrinė uolienų sudėtis. Gruntų filtracinės savybės. Gruntų fizinės savybės. Dūlėjimas. Eoliniai procesai. Plokštuminis nuotėkis ir griovių susidarymas. Purvo—akmenų srautai.
  Geologija, špera(10 puslapių)
  2005-08-29
 • Geologija (4)

  Įvadas. Žemės kilmė, sandara. Žemės forma. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Žinios apie mineralus. Pagrindinės mineralų fizinės savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienos. Uolienų klasifikacija pagal kilmę. Magminių uolienų struktūra. Magminių uolienų tekstūra. Nuosėdinės uolienos. Chemogeninės ir biogeninės uolienos. Metamorfinės uolienos. Metamorfinių uolienų struktūra ir tekstūra. Uolienų slūgsojimas. Geochronologija. Gruntai. Organinės medžiagos. Vandens rūšys uolienuose. Požeminio vandens klasifikacija. Požeminio vandens savybės. Cheminės savybės. Požeminio vandens ir jų slūgsojimo sąlygos. Gruntiniai. Tarpsliuosniniai. Požeminių vandenų rėžimas. Vandens lygio svyravimo rėžimas. Gruntinių vandenų temperatūrinis rėžimas. Požeminių vandens judėjimas. Gruntinių šulinių arba gręžinių srauto debitas. Geologiniai procesai. Požeminio vandens geologinė veikla. Gravitaciniai reiškiniai. Vėjo veikla. Dūlėjimas.
  Geologija, špera(18 puslapių)
  2005-09-07
 • Geologija (5)

  Mokslas apie Žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Projektavimo stadijos ir tyrinėjimų etapai. Žėmės vidinė sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Mineralai, jų klasifikacija. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Geotechninės gruntų klasifikacijos principai. Magminių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Metamorfinių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Nuosėdinių uolienų (kaipo minkštų uolinių gruntų) deformavimasis. Nuosėdinių birių nuotrupinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių rišlių molinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių gruntų su organika (biogeninių) apžvalga. Nuosėdinių uolienų ir gruntų slūgsojimo formos, elementai. Geologinė chronologija, santykinė ir absoliuti. Vandens uolienose formos, požeminio vandens kilmė. Fizinės vandens savybės, cheminė sudėtis. Tiesinės filtracijos (Darsi, 1856m) dėsnis. Filtracijos koeficientas, prasmė ir vartojimas. Gruntinio vandeningojo horizonto schema. Spūdinio tarpsluoksninio vandeningojo horizonto schema. Hidroįrenginių sąveikos schema. Vandens pažeminimo statybos duobėse, grioviuose būdai. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsauga. Požeminio vandens taršos lygis Lietuvoje. Kvartero nuogulų Lietuvoje stratigrafinio skirstymo principai. Kontinentinio apledėjimo pagrindiniai bruožai. Lietuvos gruntų genezė. Lietuvos fliuvioglacialinis reljefas. Zandrai, keimai, ozai; gruntai. Lietuvos limnoglacialinis reljefas. Gruntai. Inžinerinių tyrinėjimų statybai organizavimas. Techninė užduotis, programa, tyrimo būdai.
  Geologija, špera(6 puslapiai)
  2006-01-06
 • Geologija (6)

  Geologija. Žemės kilmė. Žemės forma. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Šiluminis žemės režimas. Mineralai. Mineralų susidarymo sąlygos. Mineralų fizinės savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienų slūgsojimo formos. Uolienų amžiaus nustatymas. Geochronologinė skalė. Geologiniai procesai. Uolienos, jų kilmė, slūgsojimo forma ir klasifikacija. Magminių uolienų slūgsojimas. Nuosėdinių uolienų susidarymas. Nuotrupinės uolienos. Chemogeminės ir biogeminės uolienos. Metamorfinės uolienos. Vėjo veikla. Geologinis ledynų darbas. Endolitogeminiai procesai. Technogeminiai procesai. Hidrologija. Vandens apytaka gamtoje. Vandens rūšys uolienose. Požeminių vandenų klasifikacija. Paviršiniai vandenys. Tarpsluoksniniai požeminiai vandenys. Požeminių vandenų rėžimas. Požeminių vandenų judėjimas. Požeminių vandenų apsauga. Gruntai. Gruntų kilmė. Gruntų klasifikacija pagal grambiometrinę sudėtį. Gruntų savybės. Organinės medžiagos kiekis. Inžineriniai geologiniai (geo-techniniai) tyrinėjimai (IGG). Parengiamųjų darbų tvarka.
  Geologija, špera(17 puslapių)
  2006-01-24
 • Geologija (7)

  Aprašykite kuo svarbi inžinerinė geologija inžinieriui. Aprašykite magmą. Aprašyti vulkanų tipus. Apibūdinti surištą vandenį grunte. Nurodykite inžinerinės geologinės nuotraukos paskirtį.
  Geologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-01
 • Geologija (8)

  Bendros žinios apie inžinerinę geologiją. Trumpa inžinerinės geologijos istorija. Inžinerinė geologija Lietuvoje. Žemės kilmė, jos forma, tankis. Šiluminis žemės geosferų rėžimas. Uolienų slūgsojimo formos. Cheminė žemės plutos sudėtis. Geologiniai procesai. Granulometrinė gruntų sudėtis. Gruntų drėgnis, plastiškumas ir konsistencija. Gruntų poringumas ir tankis. Požeminiai vandenys. Jų kilmė ir rūšys. Gruntų klasifikacija. Požeminiai H2O ir jų geologinės slūgsojimo sąlygos. Paviršiniai H2O. Filtracijos koeficientui nustatyti metodai. Dūlėjimas. Tekančio vandens geologinis darbas. Plokštuminis nuotėkinis ir griovių susidarymas. Sniego, ledo ir ledynų geologinis darbas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant įvairių tipų statinius. Statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimai.
  Geologija, špera(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Geologija (9)

  Požeminis vanduo. Eksploatacijos schema. Filtracinės savybės. Požeminio vandens išteklių klasifikacija. Talpiniai ištekliai. Dinaminiai ištekliai. Pritraukiamieji ištekliai. Eksploataciniai ištekliai. Gėlo požeminio vandens telkiniai ir jų išteklių dirbtinio papildymo metodai. Vandenvietė. Fiziniai geofiltracijos modeliavimo pagrindai. Fizinis modeliavimas. Analoginis modeliavimas. Skaitmeninis modeliavimas. Planininė nuostovi vienmatė geofiltracija. Teisioginiai vienmatės geofiltracijos uždaviniai. Atvirkštiniai uždaviniai. Planinė nenuostovi geofiltracija. Planinės nenuostovios geofiltracijos div lygtis. Požeminio vandens geofiltracija į grežinius. Požeminio vandens naudojimo sritys ir reikalavimai kokybei. Požeminio vandens užteršimo rūšis. Požeminio vandens režimas. Požeminio vandens režimo prognozavimo metodai. Požeminio vandens balansas. Pagrindinės požeminių vandenų režimo ypatybės. Vandens lygio svyravimas. Gruntinių vandenų temperatūrinis režimas. Gruntinių vandenų cheminės sudėties režimas. Natūralus tarpsluoksninių vandenų režimas. Pažeistas požeminių vandenų režimas. Požeminių vandenų režimas jų eksploatavimo rajone. Požeminių vandenų režimas, dirbtinai papildant jų atsargas. Požeminių vandenų režimas žuvininkystės tvenkinių ir kitų dirbtinių vandens telkinių rajonuose. Požeminių vandenų režimas dėl drėkinimo sistemų įtakos. Požeminių vandenų režimas dėl sausinimo sistemų įtakos. Požeminių vandenų režimo prognozavimas. Vandens balanso metodas. Analitiniai metodai. Baigtinių skirtumų metodas. Matematinės statistikos metodai. Analogijų metodas. Modeliavimo metodas.
  Geologija, špera(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Geologija: karstiniai ir sufoziniai procesai

  Karstiniai ir sufoziniai procesai. Karstiniai procesai. Kaip jie vyksta. Uolienų tirpimo procesas. Pagal tirpumo greitį uolienos skirstomos pagal eiliškumą. Karstines uolienos. Karsto įtaka ir reikšmė. Karstiniai procesai Lietuvoje. Sufoziniai procesai.
  Geologija, konspektas(6 puslapiai)
  2010-03-31
 • Geologijos gręžiniai

  Užduotis 3-5. Užduočių variantai grupėms. Individualios užduotys. Jungtinis inžinerinis geologinis pjūvis: duomenys. I gręžinys, altitudė 77,5 m. II gręžinys, altitudė 75,1 m. III gręžinys, altitudė 82,6 m. Hidrogeologijos uždaviniai. Vandens pritekėjimo į pavienį tobulą gręžinį Ø273 mm iš gruntinių vandenų sluoksnio skaičiavimo shema. (Skaičiuojama pagal II- jį gręžinį). Grunto vandens dvipusio pritekėjimo į tobulą (L=50m) ištęstą tranšėja skaižiavimo shema. (Skaičiuojame pagal pjūvį greta III gręžinio).
  Geologija, uždavinys(6 puslapiai)
  2009-08-26
 • Geologijos gręžiniai ir išklotinė

  Darbas atliktas su AutoCad'u. 4 geologijos gręžiniai ir išklotinė.
  Geologija, pavyzdys
  2006-06-06
 • Geologijos gręžiniai ir išklotinė (2)

  Duota: Gręžinys Nr. 1, Gręžinys Nr. 2, Gręžinys Nr. 3. Pagal duotus duomenis parengti gruntų storymės išklotinę ir parašyti išvadas. Priedai: gręžiniai, dwg. brėžinys: storymės išklotinė.
  Geologija, laboratorinis darbas
  2009-12-17
 • Geologiniai telkiniai

  Geologiniai telkiniai skirstomi. Paieškos. Telkinys. Telkinio geologiniai požymiai. Geologinė dokumentacija. Geologiniai dokumentai. Geologinis maršrutas. Tinklai. Naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba. Planas. Paieškų etapas. Planas - akinė nuotrauka. Ribų išvedimas. Telkinio riboms nustatyti yra trys metodai. Geofiziniai metodai. Paieškų metodai. Mineraloginis. Geocheminis metodas. Geofizinis metodas. Mineraloginiai metodai. Ledyninių riedulių metodas. Upių nuolaužų metodas. Šiluminis metodas. Tiesioginiai mineraloginiai metodai. Geocheminiai metodai. Geofiziniai metodai. Kokybės rodikliai.
  Geologija, konspektas(4 puslapiai)
  2008-09-11
 • Geologiniai tyrinėjimai

  Įvadas. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų uždaviniai ir tyrinėjimų priklausomybė nuo įvairių veiksnių. Inžinerinė geologinė nuotrauka. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų metodika. Hidrometeorologiniai tyrimai. Išvados.
  Geologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-05
 • Geotechnika

  Geotechniniai tyrinėjimai. Gruntai. Trumpa gruntų charakteristika. Gruntų klasifikacija. Gruntų sudėtis. Gruntų sandara ir struktūriniai ryšiai. Nepastovių struktūrinių ryšių gruntai. Fizinės gruntų savybės. Granuliometrinė sudėtis. Plastiškumo rodiklis. Kietųjų dalelių tankis. Grunto tankis. Grunto vienetinis svoris. Poringumas. Tankumas. Drėgnis. Soties laipsnis. Konsistencija. Gruntų fizinių savybių reikšmė pamatų pagrindo stiprumo įvertinimui. Gruntų fizinių charakteristikų norminių ir skaičiuojamųjų reikšmių nustatymas. Grunto fizinių ir mechaninių charakteristikų ryšys. Mechaninės gruntų savybės. Bendrieji teiginiai. Gruntų gniužumas. Deformacinės gruntų charakteristikos. Gruntų vandens laidumas ir jo įtaka skaičiavimams. Gruntų stiprumas šlyčiai. Gruntų mechanika. Įtempių pasiskirstymas grunte. Bendrieji dėsniai. Kontaktiniai įtempimai po standžiu pamatu. Pagrindo deformacijos. Bendrieji dėsniai. Pamato nusėdimo skaičiavimo metodai. Grunto vienmatės deformacijos metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Nusėdimai nuo gretimų pamatų. Ekvivalentinio sluoksnio metodas. Geotechninis projektavimas. Seklieji pamatai. Pamato gylio parinkimas. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Inkariniai pamatai ir inkarai. Poliniai pamatai. Polinių pamatų ir polių tipai. Kalamieji poliai. Plūkiamieji poliai. Gilieji pamatai. Aplinkos geotechnika. Geotekstilės panaudojimas. Gruntinių ir požeminio vandens apsauga nuo taršos.
  Geologija, konspektas(66 puslapiai)
  2008-02-17
 • Granitas

  Įvadas. Tonalitas. Granodioritas. Moncogranitas. Sienogranitas. Šarminių feldšpatų granitas. Granitoidų kūnų formos. Rapakivis. Vyborgitas. Piterlitas. Puntuko akmuo. Gysliniai granitoidai. Pegmatitas. Vulkaniniai granitoidų analogai. Riolitas. Dacitas. Granitoidų kilmė. Naudingosios iškasenos, susijusios su granitoidais.
  Geologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Grunto tyrimas sparnuote

  Tyrimo tikslas: nustatyti kerpamąjį stiprį nedrenuojant. Priemonės. Eiga. Nustatant pasipriešinimą sukamajai nuopjuovai būtina. Atsparumas šlyčiai skaičiuojamas. Pagal jautrumo struktūros suardymui rodiklį gruntai klasifikuojami. Sprendimas. Kišeninis penetrometras. Sparnuotės, arba mentelių, metodas.
  Geologija, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-11-25
 • Inžinerinė geologija

  Įvadas. Inžinerijos geologijos istorija. Inžinerinė geologija Lietuvoje. Inžinerinės geologijos raida. Sudarančius mineralus. Mineralų ir uolienų kilmė. Geologiniai procesai. Mineralų struktūra. Mineralų klasifikacija. Fizinės mineralų savybės. Blizgesys. Kristalų forma. Spalva. Skalumas. Kietumas. Grynuoliai. Ledynų susidarymas ir jų tipai. Ledynų dariniai. Žemynų ledynai. Kalnų ledynai. Sniego, ledo ir ledynų geologinis darbas. Geologiniai žemėlapiai. Apledėjimai ir jų priežastys.
  Geologija, referatas(19 puslapių)
  2006-03-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po