Šperos.lt > Geografija > Geologija > Geologijos konspektai
Geologijos konspektai

(12 darbai)

Bendroji geologijaGeologija bendroje mokslų sistemoje. Geologija ir jos objektas. Geologijos tikslai. Geologijos sandara. Geologijos metodai. Dabartinė geologijos organizacinė sandara.Geologijos istorijos ir raidos apžvalga. Mokslo ištakos. Mitologija. Lernos Hidra ir šaltiniai. Azijos ir Europos viduramžiai. Herojinis geologijos amžius - šiuolaikinės geologijos pradžia. Geologijos raida Lietuvoje. Geologija Kauno ir Vilniaus universitete. Žemė kosminėje erdvėje. Žemė saulės sistemoje. Žemės dydis ir savybės. Žemės pavidalas. Žemės sudėtinės dalys. Cheminiai elementai. Žemės cheminė sudėtis. Kristalai ir mineralai. Mineralų skirstymas (sistematika). Uolienos. Magminės uolienos. Supaprastinta paplitusių magminių uolienų skirstymo lentelė. Paplitusios uolienų rūšys. Plutoninių uolienų kūnai. Nedarnūs intruzinių uolienų kūnai. Vulkaninių uolienų kūnai. Nuosėdinės uolienos. Nuolaužinės (terigeninės, detritinės, klastinės, nuotrupinės). Nuosėdinių uolienų kūnai. Dirvožemis. Metamorfinės uolienos. Metamorfizmo veiksniai. Temperatūra. Slėgis. Litostatinis slėgis. Kryptingas slėgis. Fluidai. Metamorfizmo rūšys. Metamorfinių uolienų skirstymas (sistematika). Metamorfinių uolienų skirstymas pagal sandarą. Metamorfinių uolienų skirstymas pagal mineralinę sudėtį. Specifiniai arba tradiciniai uolienų pavadinimai. Metamorfizmo facijos. Geosferos. Hidrosfera. Atmosfera. Žemės potencialieji laukai. Magnetinis laukas. Šiluminis laukas. Gelmių temperatūros reikšmė. Gelmių šiluma, kaip energijos šaltinis. Slėgis. Tektoninės struktūros – žemės plutos sandara. Tektoninės struktūros. Raukšlės. Lūžiai ir skalūnavimo zonos. Žemynai ir vandenynai. Vandenynas. Kontinentai ir žemynai. Kalnai ir kalnynai (orogenai). Litosferos plokštės. Geologiniai reiškiniai ir procesai. Litosferos plokščių tektonikos teorijos pagrindinės sąvokos. Magmatizmas. Žemės drebėjimai. Egzogeniniai procesai. Vėjo (eolinė) veikla. Paviršinio tekančio vandens veikla. Požeminis vanduo. Ledynų veikla. Kriogeniniai reiškiniai. Amžino įšalo. Jūrų ir vandenynų veikla. Kosminiai smūgiai. Kosminių smūgių reikšmė. Metalogenija - naudingųjų iškasenų susidarymas. Egzogeniniai telkiniai. Endogeniniai telkiniai. Metamorfiniai telkiniai. Svarbiausiųjų NI pramoniniai genetiniai tipai. Geoterminė energija. Gelmių ertmės. Laikas geologijoje. Santykinis laikas. "Absoliutinis" radiologinis laikas. Stratigrafiniai padaliniai. Žemė susidarymas ir raida. Archėjus. Hidrosfera. Atmosfera. Klimatas. Gyvybė. Proterozojus. Pluta. Hidrosfera. Atmosfera. Fanerozojus. Paleozojus. Mezozojus. Kainozojus. Žmogus žemėje. Bendri žemės raidos dėsningumai. Skaityti daugiau
Bendroji geologija (2)Įvadas. Bendrosios geologijos dalyko tikslas. Kas yra geologija? Mokslas ir jo sandara. Geologija, jos objektas ir sandara. Geologijos tikslai ir uždaviniai. Apsirūpinimas ištekliais. Apsisaugojimas nuo stichinių pavojų. Žmogaus gyvenamos aplinkos kūrimas. Aplinkos kitimo pobūdžio ir mastų numatymas. Geologijos metodai. Geologinių tyrimų organizavimas. Geologijos istorijos ir raidos apžvalga. Mokslo ištakos. Antikos geologija. Azijos ir Europos viduramžiai. Herojinis geologijos amžius - šiuolaikinės geologijos pradžia. Geologijos raida Lietuvoje. Prarastoji karta. Geologija Stepono Batoro Universitete. Geologija Kauno ir Vilniaus universitete. Žemė kosminėje erdvėje. Žemė Visatoje. Žemė Saulės sistemoje. Žemės sudėtinės dalys. Cheminiai elementai. Kristalai ir mineralai. Mineralų pavadinimai (nomenklatūra). Uolienos. Magminės uolienos. Paplitusios uolienų rūšys. Granitas. Johanas Volfgangas Gete. Deimantas. Nesilikatinės magminės uolienos. Piroklastinės uolienos. Magminių uolienų kūnai. Plutoninių (intruzinių) uolienų kūnai. Vulkaninių uolienų kūnai. Nuosėdinės uolienos. Nuolaužinės (terigeninės, detritinės, klastinės, nuotrupinės). Chemogeninės ir biochemogeninės uolienos. Organinės uolienos arba kaustobiolitai. Nuosėdinių uolienų kūnai. Metamorfinės uolienos. Dirvožemis. Žemės vidinė sandara. Žinios apie vidinę Žemės sandarą. Seisminė tomografija. Gravitaciniai metodai. Meteoritai. Geosferos. Hidrosfera. Atmosfera. Biosfera. Žemės potencialieji laukai. Magnetinis laukas. Žemės gelmių šiluma. Gelmių temperatūros reikšmė. Slėgis Žemės gelmėse. Žemės plutos sandara. Tektoninės struktūros. Litosferos plokštės. Okeanai. Kontinentai. Kalnai ir kalnynai. Tektoninės struktūros. Sudėtinės su lūžiais susijusios struktūros. Geologiniai reiškiniai ir procesai. Litosferos plokščių tektonikos teorija. Litosferos plokščių tektonikos teorijos pagrindinės sąvokos. Magmatizmas. Magmos susidarymas. Magmos susidarymas. Riftų magmatizmas. Subdukcinis magmatizmas. Vulkanizmas. Vulkanų tektoninė padėtis ir pasiskirstymas Žemėje. Vulkanizmą lydintieji reiškiniai. Magmatizmo geologinė reikšmė. Ekologinė magmatizmo reikšmė. Žemės drebėjimai. Žemėdrebų nustatymas ir matavimas. Merkalio skalė. Kalnodara. Egzogeniniai procesai. Ardymas. Pernešimas. Klostymas (sedimentacija). Vėjo (eolinė) veikla. Vėjo veikla. Paviršinio tekančio vandens veikla. Ekologinė tekančio vandens reikšmė. Požeminis vanduo. Geologinė reikšmė. Ledynai ir jų veikla. Ledynų geologinė veikla. Amžinasis įšalas ir kriogeniniai reiškiniai. Jūrų ir vandenynų veikla. Priekrantinės arba litoralinės nuogulos. Šelfo arba sublitoralinės nuogulos. Kontinentinio šlaito bei pašlaitės (batialinės) nuogulos. Vandenynų guolio giliavandenės nuogulose (abisalinės arba pelaginės). Ekologinė vandenyno reikšmė. Facijos sąvoka. Geologiniai procesai atmosferoje. Kosminiai smūgiai. Kosminių smūgių reikšmė. Naudingosios iškasenos susijusios su smūginiu metamorfizmu. Žemės gelmių ištekliai. Požeminis vanduo. Gėlas vanduo. Geoterminė energija. Gelmių ertmės. Egzogeniniai telkiniai. Dūlėjimo telkiniai. Sedimentaciniai telkiniai. Auksas. Kaustobiolitų arba degiųjų naudingųjų iškasenų telkiniai. Naftos ištekliai. Endogeniniai telkiniai. Postamagminiai tekiniai. Metamorfiniai telkiniai. Laikas geologijoje. Santykinis laikas. "Absoliutinis" radiologinis laikas. Stratigrafiniai padaliniai. Žemė susidarymas ir raida (istorinė geologija). Pradžia. Plutos raida. Hidrosfera. Atmosferos raida. Klimatas. Gyvybė. Žmogus žemėje. Žmogaus atsiradimas. Skaityti daugiau
Dirvotyra (4)Dirvožemis — ypatingas gamtos darinys. Dirvožemis —savarankiškas gamtos kūnas. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemis ir žmogus. Dirvožemio tyrimo metodai, dirvotyra ir kiti mokslai. Trumpa dirvotyros raida. Dirvožemio sudėtis, savybės ir režimai. Dirvožemio morfologija. Dirvožemio fazinė sudėtis. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio genetiniai horizontai ir jų indeksai. Dirvožemio profilis ir jo sandara. Dirvožemio spalva. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Dirvožemio naujadarai ir intarpai. Dirvožemio mikrosandara. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų kilmė ir klasifikacija. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos ir jų raiškos būdai. Granuliometrinės dirvožemio sudėties reikšmė. Cheminė dirvožemio mineralinės dalies sudėtis. Įvairių mechaninių elementų frakcijų cheminė sudėtis. Dirvožemio profilio cheminė sudėtis. Dirvožemio cheminiai elementai ir jų kiekio raiškos būdai. Dirvožemio mikroelementai. Dirvožemio radioaktyvumas. Organinė dirvožemio dalis. Organinės dirvožemio dalies šaltiniai ir humuso frakcinė sudėtis. Humuso susidarymas ir sudėtis. Dirvožemio humuso būklės vertinimas. Dirvožemio humuso reikšmė. Skaityti daugiau
Geologija (15)Įvadas. Bendrosios geologijos pagrindai. Žemės paviršiaus formavimasis. Žemės forma, dydis ir tankis. Vidinė žemės sandara. Šiluminis žemės geosferų režimas. Cheminė žemės plutos sudėtis. Geologiniai procesai ir jų reikšmė žemės plutos raidai. Pagrindinės žinios apie uolienas sudarančius mineralus. Mineralų ir uolienų kilmė. Mineralų struktūra. Fizinės mineralų savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienas sudarančių mineralų charakteristika. Pagrindinės žinios apie uolienas. Genetinė uolienų klasifikacija. Magminės uolienos. Magminių uolienų charakteristika. Magminių uolienų statybinės savybės. Nuosėdinės uolienos. Nuosėdų diagenezė ir nuosėdinių uolienų susidarymas. Nuosėdinių uolienų klasifikacija ir kai kurios ypatybės. Mechaninės, arba nuolaužinės, uolienos. Chemogeninės uolienos. Organogeninės uolienos. Metamorfinės uolienos. Uolienų metamorfizmas. Metamorfinių uolienų klasifikacija ir charakteristika. Žemės gelmių turtai. Magmatizmas ir seisminiai reiškimai. Magmatizmo lipai. Intruzinis magmatizmas. Efuzinis magmatizmas. Uolienų slūgsojimo formos ir tektoniniai reiškiniai. Hidrogeologijos pagrindai. Požeminiai vandenys. Požeminių vandenų kilmė. Uolienuose esančio vandens rūšys. Požeminių vandenų fizinės ir cheminės savybės. Požeminiai vandenys ir jų geologinės slūgsojimo sąlygos. Aeracijos zonos požeminiai vandenys. Gruntiniai vandenys. Tarpsluoksniniai požeminiai vandenys. Požeminių vandenų judėjimo dėsniai. Požeminių vandenų poveikis uolienoms. Požeminių vandenų srauto debitas. Pamatų duobių apsauga nuo požeminio vandens pritekėjimo. Inžineriniai geologiniai procesai. Žemės drebėjimas ir jo tipai. Uolienų dūlėjimas. Geokriolagijos ir geomorfologijos pagrindai. Sezoninis įšalas. Reljefo elementai, formos ir tipai. Reljefo elementai ir formos. Reljefo tipai. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Automobilių kelių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Inžinerinės petrologijos pagrindai. Gruntų klasifikacija. Gruntų sudėtis ir savybės. Gruntų sandara ir struktūriniai ryšiai. Nepastovių struktūrinių ryšių gruntai. Gruntų fizinės savybės. Gruntų mechaninės savybės. Skaityti daugiau
Geologija (18)Mineralai ir jų klasės. Grynuoliai. Sulfidai. Halogenidai. Oksidai ir hidroksidai. Karbonatai. Sulfatai. Fosfatai. Silikatai. Izoliuotų tetraedrų silikatai. Žiediniai silikatai. Grandininiai ir juostiniai silikatai. Sluoksniniai silikatai. Karkasiniai silikatai. Feldšpatai. Feldšpatidai. Skaityti daugiau
Geologija (20)Uolienų amžiaus nustatymas. Geologinė laiko skalė. Geologinės plokštės. Lėti tektoniniai reiškiniai. Uolienų slūgsojimo formos. Uolienų dūlėjimas. Ledynmečiai Lietuvoje. Senovės ledynų geologinis darbas. Dabartinio ledo ir sniego geologinis darbas. Vandens rūšys uolienose. Vandens apytaka gamtoje. Gruntinio vandens poveikis betonui. Požeminio vandens slūgsojimo formos. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Karstiniai reiškiniai. Sufozija. Lietuvos gelmių geologinė sandara. Lietuvos naudingosios iškasenos. Eoliniai procesai. (Vėjo geologinis darbas). Lietaus ir sniego tirpsmo vandens geologinis darbas. Upių geologinis darbas. Jūrų geologinis darbas. Ežerų ir pelkių geologinis darbas. Nuošliaužos. Skaityti daugiau
Geologija: karstiniai ir sufoziniai procesaiKarstiniai ir sufoziniai procesai. Karstiniai procesai. Kaip jie vyksta. Uolienų tirpimo procesas. Pagal tirpumo greitį uolienos skirstomos pagal eiliškumą. Karstines uolienos. Karsto įtaka ir reikšmė. Karstiniai procesai Lietuvoje. Sufoziniai procesai. Skaityti daugiau
Geologiniai telkiniaiGeologiniai telkiniai skirstomi. Paieškos. Telkinys. Telkinio geologiniai požymiai. Geologinė dokumentacija. Geologiniai dokumentai. Geologinis maršrutas. Tinklai. Naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba. Planas. Paieškų etapas. Planas - akinė nuotrauka. Ribų išvedimas. Telkinio riboms nustatyti yra trys metodai. Geofiziniai metodai. Paieškų metodai. Mineraloginis. Geocheminis metodas. Geofizinis metodas. Mineraloginiai metodai. Ledyninių riedulių metodas. Upių nuolaužų metodas. Šiluminis metodas. Tiesioginiai mineraloginiai metodai. Geocheminiai metodai. Geofiziniai metodai. Kokybės rodikliai. Skaityti daugiau
GeotechnikaGeotechniniai tyrinėjimai. Gruntai. Trumpa gruntų charakteristika. Gruntų klasifikacija. Gruntų sudėtis. Gruntų sandara ir struktūriniai ryšiai. Nepastovių struktūrinių ryšių gruntai. Fizinės gruntų savybės. Granuliometrinė sudėtis. Plastiškumo rodiklis. Kietųjų dalelių tankis. Grunto tankis. Grunto vienetinis svoris. Poringumas. Tankumas. Drėgnis. Soties laipsnis. Konsistencija. Gruntų fizinių savybių reikšmė pamatų pagrindo stiprumo įvertinimui. Gruntų fizinių charakteristikų norminių ir skaičiuojamųjų reikšmių nustatymas. Grunto fizinių ir mechaninių charakteristikų ryšys. Mechaninės gruntų savybės. Bendrieji teiginiai. Gruntų gniužumas. Deformacinės gruntų charakteristikos. Gruntų vandens laidumas ir jo įtaka skaičiavimams. Gruntų stiprumas šlyčiai. Gruntų mechanika. Įtempių pasiskirstymas grunte. Bendrieji dėsniai. Kontaktiniai įtempimai po standžiu pamatu. Pagrindo deformacijos. Bendrieji dėsniai. Pamato nusėdimo skaičiavimo metodai. Grunto vienmatės deformacijos metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Nusėdimai nuo gretimų pamatų. Ekvivalentinio sluoksnio metodas. Geotechninis projektavimas. Seklieji pamatai. Pamato gylio parinkimas. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Inkariniai pamatai ir inkarai. Poliniai pamatai. Polinių pamatų ir polių tipai. Kalamieji poliai. Plūkiamieji poliai. Gilieji pamatai. Aplinkos geotechnika. Geotekstilės panaudojimas. Gruntinių ir požeminio vandens apsauga nuo taršos. Skaityti daugiau
Lietuvos geologijaGeologinė praeitis. Paviršius ir klimato raida. Žemės gelmių tyrimai. Geologinis pjūvis. Apledėjimai Lietuvoje. Ledynmečiai. Paskutinis apledėjimas. Ledynas ardo ir perneša. Ledynai – Lietuvos paviršiaus skulptoriai. Baltijos aukštumos – ledyno statinys. Pietryčių smėlingoji lyguma. Ledynas traukiasi. Aukščiausios ir žemiausios vietos. Dabarties geologiniai procesai. Vandens erozija. Karstas. Nuošliaužos. Vėjo erozija ir supustymas. Žmonių ūkinė veikla. Žemės gelmių turtai. Nafta. Dolomitas. Klintis. Molis. Smėlis ir žvyras. Skaityti daugiau
SilikataiSilikatai. Ortosilikatai ir diortosilikatai. Metasilikatai ir dimetasilikata (ciklosilikatai). Grandinės ir juostinės struktūros metasilikatai (inosilikatai). Sluoksniuotos struktūros dimetasilikatai (filosilikatai). Karkasinės struktūros silikatai (tektosilikai). Silikatiniai dažai. Silikatiniai klijai. Skaityti daugiau
Topografija (4)Topografija. Vietovės nuotrauka, jos sudarymo būdų skirstymas. Geodezinių matavimų skirstymas. Aukštoji geodezija ir jos naudojimo metodai. Topografija ir jos naudojimo metodai. Inžinerinė geodezija ir jos naudojami metodai. Erdvės vaizdavimas pirmykštėse bendruomenėse ir senųjų civilizacijų epochoje: Kinija, Mesopotamija ir Egiptas. Erdvės vaizdavimas antikinėse ir viduramžių visuomenėse. Topografiniai kūriniai renesanso, naujųjų amžių ir naujausių laikų epochose. Lietuvos kartografijos raida. Žemės forma ir jos dydis: realus paviršius, geoido paviršius, elipsoido paviršius. Elipsoidą apibūdinantys parametrai. Astronominis Žemės formos ir dydžio nustatymo metodas. Trianguliacinis linijų matavimo matavimo būdas. Geofizinis Žemės formos ir dydžio nustatymo metodas. Kosminiai Žemės formos ir dydžio nustatymo metodai. Žemės paviršiaus perkėlimo į plokštumą etapai. Kartografinių projekcijų apibūdinimas. Pagalbinių kūnų taikymas perkeliant Žemės paviršių į plokštumą. Cilindrinės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Kūginės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Azimutinės projekcijos, galimi projektavimo atvejai. Topografinių žemėlapių masteliai, jų pateikimo būdai. Geografinė koordinačių sistema. Stačiakampės koordinatės. Polinės koordinatės. Tiesioginis ir atvirkštinis geodeziniai matavimai. Linijų orientavimas geodezijoje ir meridianų suartėjimo kampas. Direkcinio kampo, geografinio ir magnetinio azimutų apibrėžimai. Rumbai, tiesioginis ir atvirkštinis azimutai. Ryšys tarp geografinio ir magnetinio azimutų bei direkcinio kampo. Matavimų rūšys. Metrinės ir nemetrinės matų sistemos, metrinės matų sistemos kartotiniai dydžiai. Matavimų klaidos, jų klasifikacija. Matavimo klaidų savybės,Matavimo klaidas sukeliantys faktoriai. Matavimo klaidų įvertinimas. Apytiksliai skaičiai, aritmetinių veiksmų taisyklės su apytiksliais skaičiais. Žemės sferiškumo įtaka paviršiaus vaizdavimui. Topografinių žemėlapių sudarymo metodai. Žmogaus skiriamoji galia. Linijų ilgio redukcija. Tiesioginiai atstumų matavimo prietaisai. Teodolitiniai ėjimai ir kampų matavimai juose. Niveliacija ir jos būdai. Geodezinių matavimų duomenų apdorojimo principinė schema. Taškų planinių koordinačių nustatymo formulės. Azimutų skaičiavimo formulės. Niveliacijos duomenų skaičiavimo formulės. Aeronuotrauka, jos panaudojimas topografijoje. Aeronuotraukų persidengimas. Kosminė Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo sistema. Kosminė ir antžeminė Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo sistemos dalys. Žemės paviršiaus taškų padėties nustatymo tikslumas. Geografinio žemėlapio apibrėžimas. Topografinių žemėlapių klasifikacija. Topografinių žemėlapių skilčiavimas ir nomenklatūra. Topografinių žemėlapių sutartinių ženklų grupės. Reljefo vaizdavimas topografiniame žemėlapyje. Hidrografinio tinklo vaizdavimas. Augalijos ir grunto vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose. Gyvenviečių vaizdavimas. Komunikacijų vaizdavimas. Administracinių ir politinių ribų vaizdavimas. Lietuvos teritorijos XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus topografiniai žemėlapiai. Lietuvos teritorijos XX amžiaus pabaigos ir XXI amžiaus topografiniai žemėlapiai. Skaityti daugiau