Geologijos šperos

(19 darbai)

DirvotyraDirvotyros raida Pasaulyje ir Lietuvoje. Žemės atsiradimo hipotezės, jos sandara ir sudėtis. Geologiniai procesai formuojantys žemės paviršių. Mineralai ir uolienos. Uolienų dūlėjimas ir jo rūšys. Geologinė dirvodarinių uolienų klasifikacija. Dirvodaros veiksniai. Dirvodarinės uolienos. Klimatas. Gyvieji organizmai. Žmogaus ūkinė veikla. Reljefas. Makroreljefas. Mezoreljefas. Mikroreljefas. Geologinis laikas. Dirvožemio morfologija. Dirvožemio genetiniai horizontai. Spalva. Granuliometrinė sudėtis. Dirvožemio susiklojimas. Dirvožemio naujadarai ir intarpai. Dirvožemio profilis. Pagrindiniai dirvodaros procesai. Išplovimas. Įdruskėjimas. Išdruskėjimas. Glėjėjimas. Lesivažas. Jaurėjimas. Granuliometrinė sudėtis. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio organinė dalis ir jos formavimasis. Humuso susidarymo. Dirvožemio koloidai ir jų reikšmė. Dirvožemio sorbcija ir jos rūšys. Dirvožemio rūgštumas. Dirvožemio buferingumas. Bendrosios fizikinės dirvožemio savybės. Fizikinės-mechaninės dirvožemio savybės. Dirvožemio drėgmė ir jos režimai. Dirvožemio derlingumas ir jo rūšys. Pagrindiniai dirvožemių klasifikaciniai vienetai. Pagrindiniai dirvožemių geografijos dėsningumai. Pagrindiniai Lietuvos dirvožemio tipai. Organinės trąšos ir jų panaudojimas. Mineralinės trąšos ir jų panaudojimas. Trąšų panaudojimo būdai. Dirvožemių tręšimo eiliškumas. Pagrindinė ir priešsėjinė žemės dirbimo sistema. Žemės dirbimo būdai. Pūdymai ir jų taikymas. Sėjomainos. Piktžolės ir jų naikinimas. Melioracijų rūšys. Vandens ištekliai ir jų reguliavimas. Sausinimo būdai ir priemonės. Sausinimo sistema. Drenažo sistema. Sodų, medelynų ir parkų drenavimas. Sausinimo sistemų gedimai, jų priežastys ir šalinimas. Drėkinimo tikslai ir uždaviniai. Drėkinimo sistemos. Drėkinimo ir liejimo normos. Drėkinimo būdai. Liejimo terminų nustatymas. Specialios drėkinimo rūšys. Skaityti daugiau
Dirvotyra (2)Dirvotyros mokslo tikslai ir uždaviniai. Dirvožemis. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemis ir žmogus. Dirvotyra ir kiti mokslai. Dirvotyros raida pasaulyje ir Lietuvoje. Dirvožemiai: jų susidarymas, tipai, reikšmė ir erozija. Dirvodara. Dirvožemių morfologija: fazinė sudėtis, genetiniai horizontai, profilis ir jo sandara, granuliometrinė sudėtis, struktūra, susiklojimas, intarpai. Cheminė dirvožemio mineralinės dalies sudėtis. Organinė dirvožemio dalis: humuso susidarymas ir reikšmė. Dirvožemio gyvieji organizmai. Derlingumas. Žemdirbystės sistemos, sėjomainos, agrotechnika ir jų reikšmė dirvožemio tausojimui. Geros žemdirbystės kodeksas. Racionalus įvairių dirvožemių naudojimas ir turtingumas. Dirvožemio grupių apibūdinimas. Ekologinės žemdirbystės (agroekologija) samprata ir atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių plėtros tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje. Teisės, reguliuojantys ekologinį ūkininkavimą. Reikalavimai ekologinei žemdirbystei. Ekologinio ūkio sertifikavimas ir organizavimas. Desertifikavimas. Reikalavimai aplinkos sąlygoms ir taršos dydžiui. Reikalavimai augalininkystės produkcijai: sėjomainos ir augalų parinkimas, žemės dirbimas, sėklininkystė, augalų priežiūra, tręšimas, apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių ekologinėje žemdirbystėje. Reikalavimai gyvulininkystės produkcijai: gyvulių veisimas, laikymas, priežiūra, šėrimas, gydymas, pervežimas. Bitininkystė ekologiniame ūkyje. Ekologinė natūralioji produkcija. Ekologinė žuvininkystė. Ekologinės produkcijos sertifikavimas, perdirbimas, pakavimas, ženklinimas, laikymas, gabenimas ir prekyba. Trąšos, augalų apsaugos priemonės, pašarai ir jų priedai, vaistai ir sanitarinės medžiagos, leidžiami naudoti ekologiniame ūkyje. Skaityti daugiau
Dirvotyra (5)Dirvotyra, geologija ir jų uždaviniai, dirvotyros istorija. Trumpa dirvotyros istorija. Dirvotyros mokslas Lietuvoje. Dirvožemis kaip gamtos kūnas ir gamybos priemonė, sausinimo, drėkinimo, anierozinių, agrobiologinių ir cheminių melioracijų objektas. Žemės vidaus sandara ir sudėtis. Mineralų ir uolienų susidarymas, geologiniai procesai. Pamatinės uolienos jų klasifikacija ir savybės. Magminės uolienos. Kietosios nuosėdinės uolienos. Matamorfinės uolienos. Pamatinių uolienų dūlėjimas ir jo rūšys. Fizinis ir cheminis-mechaninis dūlėjimas. Magminių uolienų dūlėjimo stadijos ir produktai. Silikatinių molių dūlėjimas. Dirvožemio dūlėjimo stadijos. Geologinė dirvodarinių uolienų klasifikacija ir jų reljefas. Dūlėjimo pluta. Koliuvinės ir eliuvinės dirvodarinės uolienos. Vandens suklostytos dirvodarinės uolienos. Aliuvinės. Proliuvinės. Jūrinės nuosėdos. Ledyniniai dariniai. Ledyninio reljefo formos. Morena. Limnoglacialinės nuogulos. Fliuvoglacialinės nuogulos. Eolinės nuogulos. Organinės dirvodarinės uolienos. Dirvodaros veiksniai. Dirvodarinės uolienos. Dirvodariniai veiksniai. Klimatas. Reljefas. Geologinis laikas. Gyvieji organizmai. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka dirvodarai. Dirvodaros procesai. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio profilis, jo sudarymas. Dirvožemio genetiniai horizontai ir jų indeksai. Dirvožemių profilio horizontų cheminė sudėtis. Dirvožemio spalva. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Naujadarai ir intarpai. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų kilmė ir klasifikacija. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos ir jų raiškos būdai. Granuliometrinės ir agregatinės sudėties reikšmė dirvodarai ir dirvožemio savybėmis. Įvairių mechaninių elementų frakcijų cheminė sudėtis. Organine dirvožemio dalis. Dirvožemio koloidai ir jų savybės. Katijonų ir anijonų sorbcija dirvožemyje. Dirvožemio sorbcijos rūšys. Sorbuotų katijonų reikšmė dirvožemio savybėms. Dirvožemio pH. Dirvožemio rūgštumo rūšys, reikšmė, jo savybės. Oksidacinės – redukcinės dirvožemio savybės. Dirvožemio drėgmė. Dirvožemio drėgmės rūšys ir savybės. Dirvožemio laisvoji drėgmė. Hidrologinės dirvožemio konstantos. Dirvožemio drėgmės potencialas. Dirvožemio drėgmės sorbuojamoji galia. Dirvožemio drėgmės režimas ir jo tipai. Dirvožemio tirpalas jo cheminė sudėtis. Tirpalo sąveika su kietąja ir dujine faze. Bendrosios fizikinės dirvožemio savybės. Dirvožemio tankis. Dirvožemio poringumas. Fizikinės – mechaninės dirvožemio savybės. Dirvožemio plastiškumas. Dirvožemio lipnumas. Dirvožemio brinkimas. Dirvožemio suslugimas ir rišlumas. Dirvožemio oras, jo sudėtis, savybės ir režimas. Dirvožemio derlingumas ir jo didinimo būdai. Dirvožemio derlingumo rūšys. Santykinis dirvožemio derlingumas. Dirvožemio gyvieji organizmai ir jų reikšmė dirvožemio savybėms. Dirvožemio susidarymas arba dirvodara. Dirvodaros proceso bendra schema. Elementarieji dirvodaros procesai. Velėnėjimas. Jaurėjimas. Leisvažas. Pelkejimas. Glėjėjimas. Reljefas -dirvodaros veiksnys. Dirvožemio monitoringo problemos - svarbiausia biosferos monitoringo grandis. Dirvožemių susidarymo trukmė. Dirvožemių diagnostikos principai. Diagnostinės dirvožemių savybės. Diagnostinės dirvožemių medžiagos. Pagrindiniai dirvožemio horizontai ir sluoksniai. Jų pilnas pavadinimas ir žymėjimas. Lietuvos dirvožemių sistematika ir klasifikacija. Lietuvos dirvožemiu sistematiniai vienetai. Lietuvos dirvožemio dangos susidarymo ypatumai. Lietuvos dirvožemio danga ir žemių ištekliai. Genetinės Lietuvos dirvožemių klasifikacijos (TDV-96) dirvožemių tipai, jų ūkinė vertė ir naudojimas. Naujosios (DKL –99) klasifikocijos Lietuvos dirvožemių grupių charakteristika. Pradžiažemiai. Kalkžemiai. Rudžemiai. Išplautžemiai. Balkšvažemiai. Smėlžemiai. Jauražemiai. Šlynžemiai. Durpžemiai. Salpžemiai. Trąšažemiai. Dirvožemių žemėlapiai. Lietuvos dirvožemių rajonai. Dirvožemių geografinio paplitimo dėsningumai Lietuvoje. Dirvožemių apsauga (dirvosauga). Dirvožemio apsaugos reikšmė. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Medžiagų išplovimas ir akumuliacija vykstant dirvodarai. Degradacijos (dehumifikacijos, rūgštėjimo, struktūros praradimo) neigiamos pasekmės. Dirvožemio tarša ir ekologija. Dirvožemio monitoringumo problemos – svarbiausia biosferos monitoringumo dalis. Skaityti daugiau
GeologijaGeologijos ir inžinerinės geologijos tyrimo objektas, Geologijos šakos, Geologijos tyrimo metodai, Inžinerinės geologijos uždaviniai, Žemės forma, Žemės rutulio apytiksliai matmenys, Tankio kitimas, einant gilyn, Geosferos, Atmosfera ir jos sluoksniai, Bendros žinios apie litosferą, mantiją, branduolį, hidrosferą ir biosferą, Litosferos paviršiaus temperatūrų zonos, temperatūros kitimo pagal gylį grafikas, Geoterminis laiptas ir gradientas, jų apytikslės reikšmės Lietuvoje, Pagrindiniai 8 cheminiai elementai, iš kurių sudaryta litosfera, Geologinių procesų klasifikacija, Mineralų susidarymo būdai, Bendros žinios apie mineralus, Mineralų fizinės savybės, Mineralų struktūra, jų agregatai, Mineralų kristalų formos ir jų pavyzdžiai, Trumpos žinios apie mineralų spalvas, jų bruožo spalvą, blizgesį, skalumą, lūžį, Retosios mineralų savybės ir jų pavyzdžiai, Mineralų kietumo skalė, Nago, geležinės vinies, bronzinės monetos, kišeninio peiliuko, stiklo kietumas Moso skalės balais, Mineralų klasės pagal cheminę sudėtį, .Įvairių klasių mineralai, Mineralų klasifikacija, Kas yra uolienos, Uolienų klasifikacija pagal kilmę, Magninių uolienų klasifikacija pagal silicio dioksido kiekį, Intruzinės ir efuzinės magminės uolienos, Magminių uolienų statybinės savybės ir naudojimas, Nuosėdinių uolienų klasifikacija ir susidarymo etapai, Kaip vyksta nuosėdinių uolienų cementacijos procesas, Nuosėdinių uolienų ypatybės, Mechaninių nuosėdinių uolienų klasifikacija pagal dalelių skersmenį, Sucementuotos nuosėdinės uolienos, Chemogeninių uolienų susidarymas, Organogeninių uolienų susidarymas, Metamorfizmo tipai, Metamorfinių uolienų susidarymas, Metamorfinių uolienų statybinės savybės, Intruzinis magmatizmas ir efuzinis magmatizmas, Intruzijų tipai, Vulkanų sandara, jų pagrindiniai rajonai, Vulkanų išmetami dujiniai, skysti ir kieti produktai, Vulkanų tipai pagal išsiveržimo pobūdį, Vulkanų gesimo antriniai reiškiniai ir jų naudojimas, Seisminiai reiškiniai: žemės drebėjimo priežastys, Kas yra hipocentras ir epicentras, Seisminės bangos. Skaityti daugiau
Geologija (10)Geologijos kursas. Žemės plutos sandara. Dūlėjimas. Dūlėjimo pluta ir jos tyrimų reikšmė. Vėjo geologinė veikla. Upių geologinė veikla. Paviršiaus tekančio vandens geologinė veikla. Aliuvio susidarymas Akumuliacija. Požeminio vandens geologinė veikla. Nespūdinio vandens tipai. Spūdinis (artezinis) vanduo. Karstiniai procesai ir jų formuojamos reljefo formos. Požeminės karsto formos. Ledynų ir ledyninių srautų geologinė veikla. Fliuvioglacialiniai dariniai. Sedimentacijos sąlygos ir veiksniai. Nuosėdų kaupimasis ir jų tipai. Jūrinių nuosėdų diagenezė. Nuolauzines ir molio nuosėdinės uolienos. Svyruojamieji judesiai. Skaityti daugiau
Geologija (11)Geologijos kursas. Dūlėjimas. Oksidacija. Hidratacija. Tirpimas. Hidrolizė. Dūlėjimo pluta ir jos tyrimų reikšmė. Naudingosios iškasenos. Vėjo geologinė veikla. Upių geologinė veikla. Aliuvio susidarymas. Akumuliacija. Nuosėdinės medžiagos pernešimas. Požeminio vandens geologinė veikla. Vandens rūšys uolienose. Nespūdinio vandens tipai. Spūdinis (artezinis) vanduo. Karstiniai procesai ir jų formuojamos reljefo formos. Atviros (paviršinės) karsto formos. Įdubimai ir laukai. Požeminės karsto formos. Karstinės olos ir kanalai. Ledynų ir ledyninių srautų geologinė veikla. Kontinentiniai (dengiamieji) ledynai. Tarpiniai ledynai. Geologinė bei reljefą formuojanti ledynų ir ledyninių srautų veikla. Uolienų ardymas (egzaracija). Nuolaužinės medžiagos pernešimas ir akumuliacija. Slenkančių ledynų morenos. Apledėjimų problematika Žemės istorijoje. Kvartero apledėjimų charakteristika. Paleozojaus ir prekambro apledėjimai. Apledėjimų priežastys. Vidinės priežastys. Žemės reljefo pokyčiai. Fliuvioglacialiniai dariniai. Sedimentacijos sąlygos ir veiksniai. Nuosėdų kaupimasis ir jų tipai. Jūrinių nuosėdų diagenezė. Vandenynų organinis pasaulis. Nuolauzines ir molio nuosėdinės uolienos. Naudingos iškasenos dugno nuosėdose ir nuosėdinėse uolienose. Svyruojamieji judesiai. Metamorfizmas. Nuosėdinių uolienų metamorfizmas. Regioninio metamorfizmo pakopos ir molio uolienų evoliucinės sekos rodikliai. Litosferos plokščių judėjimas. Kontinentinė pluta. Okeaninė pluta. Subokeaninė pluta. Subkontinentinė pluta. Kvartero apledėjimų charakteristika. Litosferos plokščių struktūriniai elementai. Kontinentinių struktūrų elementai. Formacijos sąvoka ir jų tipai. Geologinės istorijos etapai, vystymosi kryptingumas ir tektoniniai ciklai. Biotos evoliucija. Fosilizacija ir iškastinės organizmų formos. Organizmai ir paleoaplinka. Atmosferos formavimasis ir jos raida. Hidrosferos formavimasis ir jos raida Skaityti daugiau
Geologija (12)Grunto granuliometrinė sudėtis. Uolienų amžiaus nustatymo metodai. Frakcijų klasifikacija. Geologinė laiko skalė. Gruntų drėgnumas ir poringumas. Įvairių erų pagrindiniai įvykiai. Lietuvos geologinės sandaros bruožai. Lietuvos naudingosios iškasenos ir jų pasiskirstymas. Tektoniniai reiškiniai ir uolienų slūgsojimo formos. Uolienų dūlėjimas. Eoliniai procesai. Vėjo ardomojo darbo forma. Upių geologinis darbas. Lietaus ir tirpsmo vandens geologinis darbas. Jūrų geologinis darbas. Ledynų geologinis darbas. Vandens rūšys uolienose. Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos. Ežerų ir pelkių geologinis darbas. Inžineriniai geologiniai tyrimai. Geomorfologijos pagrindai. Ledynmečiai Lietuvoje ir jų nuogulos. Skaityti daugiau
Geologija (13)Lėti tektoniniai reiškiniai. Uolienų slūgsojimo formos. Uolienų dūlėjimas. Lietuvos naudingos iškasenos. Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos. Vandens apytaka gamtoje. Vandens balanso lygtis sausumai. Gruntinis (požeminis) vanduo. Gruntinio vandens judėjimo dėsniai. Grunto drėgnumas ir poringumas. Eoliniai procesai (vėjo geologinis darbas). Upių geologinis darbas. Jūrų geologinis darbas. Skaityti daugiau
Geologija (14)Grunto granuliometrinė sudėtis. Gruntų drėgnumas ir poringumas. Uolienų amžiaus nustatymo metodai. Geologinė laiko skalė. Žemės formavimosi etapai, geologinės istorijos laikotarpiai, eros ir periodai. Įvairių erų pagrindiniai įvykiai. Lietuvos geologinės sandaros bruožai. Lietuvos naudingosios iškasenos ir jų pasiskirstymas. Eksploatuojamos naudingosios iškasenos. Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos. Tektoniniai reiškiniai ir uolienų slūgsojimo formos. Uolienų dūlėjimas. Eoliniai procesai. Vėjo ardomojo darbo forma. Lietaus ir tirpsmo vandens geologinis darbas. Upių geologinis darbas. Jūrų geologinis darbas. Ežerų ir pelkių geologinis darbas. Ledynmečiai Lietuvoje ir jų nuogulos. Ledynų geologinis darbas. Vandens rūšys uolienose. Požeminio vandens slūgsojimo sąlygos. Požeminio vandens poveikis betonui. Geomorfologijos pagrindai. Inžineriniai geologiniai tyrimai. Skaityti daugiau
Geologija (16)Tiesioginiai matavimai. Netiesioginiai matavimai ir jų naudojimas geologijoje. Kokie vienetai yra pagrindiniai SI sistemoje. Kas yra dydžio dispersija. Žemės atmosferos sandara. Reiškiniai sąlygojantys oro masių judėjimą. Vandens garai atmosferoje. Garavimo procesas ir jo įtaka debesų susidarymui. Kondensacija. Rasos taškas. Gravitacijos įtaka planetų susidarymui ir judėjimui. Keplerio dėsniai. Kaip apskaičiuojama Žemės ir Saulės masė. Kaip aprašomas palydovų judėjimas. Gravitacijos teorija. Potvyniai ir atoslūgiai. Sukimo momentas, inercijos momentas. Išcentrinės inercijos jėgos. Sukamasis judėjimas įcentrinių jėgų lauke. Kodėl Žemė yra neinercinė atskaitos sistema. Koriolio efektas ir jo įtaka geologijoje ir hidrometeorologijoje. Difuzija. Klampumas. Šilumos laidumas. Laisvoji konvekcija. Priverstinė konvekcija. Nenuostovus šilumos balansas. Šilumos tekėjimas dirvožemyje. Šilumos mainai Žemėje. Skysčiai. Jų fizinės savybės. Amžinasis įšalas. Skysčių tekėjimas siaurais vamzdžiais. Skysčių klampumas. Laminarus ir turbulencinis skysčių tekėjimas. Kūnų judėjimas skystyje. Dalelių pernaša ore. Kapiliariniai reiškiniai. Skysčių tekėjimas gamtoje. Dulkių išmetimas iš vulkanų. Saulės spinduliavimo energijos šaltinis. Juodo kūno spinduliavimo dėsniai. Saulės spinduliuotės parametrai. Žemės spinduliavimas. Dėl ko vyksta metų kaita Žemėje. Tiesioginė ir difuzinė saulės spinduliuotė patenkanti ant Žemės paviršiaus. Molekulinė (kitaip dar vadinama Relėjaus) šviesos sklaida. Sklaida ant aerozolių ir dalelių, kurių matmenys didesni ar sulyginami su šviesos bangos ilgiu. Varža ir laidumas. Omo dėsnis. Metalų laidumas. Puslaidininkių laidumas. Elektrostatinis laukas ir jo parametrai. Žemės elektrostatinis laukas. Žaibų susidarymas Žemės atmosferoje. Laidumo matavimai geologijoje. Magnetinio lauko prigimtis. Kas sąlygoja medžiagos magnetines savybes. Elektrono ir branduolio magnetiniai momentai. Feromagnetikai. Žemės magnetinis laukas. Pagrindiniai ir kintamieji Žemės magnetiniai laukai. Atomo branduolio sandara. Stabilūs ir nestabilūs branduoliai. Radioaktyvumas. Skilimo dėsnis. Radioaktyvumo panaudojimas amžiaus nustatymui geologijoje. Branduolių sintezės reakcijos. Kosminiai spinduliai. Žemės radiacinės juostos. Žemiškos kilmės radiacija. Kristalų rentgenometrija. Rentgeno struktūrinės analizės. Skersinės tamprumo bangos. Išilginės tamprumo bangos. Jūros bangos. Jūros bangų įtaka pakrančių reljefo (nuolydžio) formavimui. Jūros bangų įtaka smėlio dalelių susidarymui pakrantėse. Svarbiausios dalelės. Dabar pripažįstamos sąveikos. Stiprioji branduolinė sąveika. Elektromagnetinė sąveika. Silpnoji sąveika. Gravitacinė sąveika. Kaip susidaro molekulės. Kaip susidaro atomai. Kaip susidaro skysčiai. Kaip susidaro kietieji kūnai. Saulės sistemos susidarymas. Sintezės reakcijos Saulėje. Planetų susidarymas ir jų tipai. Saulės sandara. Tolimesnė Saulės evoliucija. Besiplečianti visata. Visatos didžiojo sprogimo modelis. Skaityti daugiau
Geologija (19)Inžinerinės geologijos sąvokos apibrėžtis ir tyrimo objektai. Žemės vidinė sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Temperatūros kitimas litosferoje. Mineralų ir uolienų susidarymo būdai. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Magminės uolienos. Nuosėdinių uolienų susidarymas ir jų klasifikavimas. Pagrindinės metamorfinės uolienos. Pirminės ir antrinės uolienų slūgsojimo formos. Uolienų slūgsojimo formos. Tektoniniai judesiai ir jų svarba statyboms. Gruntų drėgnis, plastiškumas ir konsistencija. Birių gruntų suskirstymas pagal tankumo rodiklį "Id". Požeminiai vandenys. Jų kilmė ir rūšys. Cheminės požeminio vandens savybės arba agresyvumo rūšys. Tiesinės filtracijos (Darsi, 1856m) dėsnis. Uoliniai procesai ir kovos su jais būdai. Griovių susidarymas ir kovos su jomis priemonės. Vaginė ir šoninė upių erozija. Pelkėjimas, pelkių nuogulos ir jų statybinių savybių ypatumai. Karsto procesai, jo tipai. Karsto pasekmių formos. Užkarstėjusių teritorijų tyrimų ypatumai. Nuošliaužos, jų susidarymą lemiantys faktoriai. Nuošliaužų stabilizavimo priemonės. Skaityti daugiau
Geologija (2)Geologijos terminai, apibrėžimai ir svarbiausi klausimai: geofizika, tektonika, uolienų ir mineralų atmintis, geoidas, žemės branduolio parametrai ir sudėtis, izostazija, diatremos ir marai, liosai, kaustobiolitai, metamorfizmas, rifas. Skaityti daugiau
Geologija (3)Egzamino klausimai su nurodytais atsakymais. Žemės kilmė, jos forma, tankis. Žemės vidinė sandara, šiluminis geosferų rėžimas, cheminė žemės plutos sudėtis. Geologiniai procesai ir jų reikšmė žemės plutos raidai. Bendros žinios apie mineralus, mineralų ir uolienų kilmę, mineralų struktūrą ir fizines savybes. Mineralų klasifikacija. Genetinė uolienų klasifikacija. Magminės uolienos. Nuosėdinės uolienos. Metamorfinės uolienos. Magmizmas ir seisminiai reiškiniai. Uolienų slūgsojimo formos ir tektoniniai reiškiniai. Inžinerinė geologinė uolienų klasifikacija. Granuliometrinė uolienų sudėtis. Gruntų filtracinės savybės. Gruntų fizinės savybės. Dūlėjimas. Eoliniai procesai. Plokštuminis nuotėkis ir griovių susidarymas. Purvo—akmenų srautai. Skaityti daugiau
Geologija (4)Įvadas. Žemės kilmė, sandara. Žemės forma. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Žinios apie mineralus. Pagrindinės mineralų fizinės savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienos. Uolienų klasifikacija pagal kilmę. Magminių uolienų struktūra. Magminių uolienų tekstūra. Nuosėdinės uolienos. Chemogeninės ir biogeninės uolienos. Metamorfinės uolienos. Metamorfinių uolienų struktūra ir tekstūra. Uolienų slūgsojimas. Geochronologija. Gruntai. Organinės medžiagos. Vandens rūšys uolienuose. Požeminio vandens klasifikacija. Požeminio vandens savybės. Cheminės savybės. Požeminio vandens ir jų slūgsojimo sąlygos. Gruntiniai. Tarpsliuosniniai. Požeminių vandenų rėžimas. Vandens lygio svyravimo rėžimas. Gruntinių vandenų temperatūrinis rėžimas. Požeminių vandens judėjimas. Gruntinių šulinių arba gręžinių srauto debitas. Geologiniai procesai. Požeminio vandens geologinė veikla. Gravitaciniai reiškiniai. Vėjo veikla. Dūlėjimas. Skaityti daugiau
Geologija (5)Mokslas apie Žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Projektavimo stadijos ir tyrinėjimų etapai. Žėmės vidinė sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Mineralai, jų klasifikacija. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Geotechninės gruntų klasifikacijos principai. Magminių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Metamorfinių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Nuosėdinių uolienų (kaipo minkštų uolinių gruntų) deformavimasis. Nuosėdinių birių nuotrupinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių rišlių molinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių gruntų su organika (biogeninių) apžvalga. Nuosėdinių uolienų ir gruntų slūgsojimo formos, elementai. Geologinė chronologija, santykinė ir absoliuti. Vandens uolienose formos, požeminio vandens kilmė. Fizinės vandens savybės, cheminė sudėtis. Tiesinės filtracijos (Darsi, 1856m) dėsnis. Filtracijos koeficientas, prasmė ir vartojimas. Gruntinio vandeningojo horizonto schema. Spūdinio tarpsluoksninio vandeningojo horizonto schema. Hidroįrenginių sąveikos schema. Vandens pažeminimo statybos duobėse, grioviuose būdai. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsauga. Požeminio vandens taršos lygis Lietuvoje. Kvartero nuogulų Lietuvoje stratigrafinio skirstymo principai. Kontinentinio apledėjimo pagrindiniai bruožai. Lietuvos gruntų genezė. Lietuvos fliuvioglacialinis reljefas. Zandrai, keimai, ozai; gruntai. Lietuvos limnoglacialinis reljefas. Gruntai. Inžinerinių tyrinėjimų statybai organizavimas. Techninė užduotis, programa, tyrimo būdai. Skaityti daugiau
Geologija (6)Geologija. Žemės kilmė. Žemės forma. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Šiluminis žemės režimas. Mineralai. Mineralų susidarymo sąlygos. Mineralų fizinės savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienų slūgsojimo formos. Uolienų amžiaus nustatymas. Geochronologinė skalė. Geologiniai procesai. Uolienos, jų kilmė, slūgsojimo forma ir klasifikacija. Magminių uolienų slūgsojimas. Nuosėdinių uolienų susidarymas. Nuotrupinės uolienos. Chemogeminės ir biogeminės uolienos. Metamorfinės uolienos. Vėjo veikla. Geologinis ledynų darbas. Endolitogeminiai procesai. Technogeminiai procesai. Hidrologija. Vandens apytaka gamtoje. Vandens rūšys uolienose. Požeminių vandenų klasifikacija. Paviršiniai vandenys. Tarpsluoksniniai požeminiai vandenys. Požeminių vandenų rėžimas. Požeminių vandenų judėjimas. Požeminių vandenų apsauga. Gruntai. Gruntų kilmė. Gruntų klasifikacija pagal grambiometrinę sudėtį. Gruntų savybės. Organinės medžiagos kiekis. Inžineriniai geologiniai (geo-techniniai) tyrinėjimai (IGG). Parengiamųjų darbų tvarka. Skaityti daugiau
Geologija (8)Bendros žinios apie inžinerinę geologiją. Trumpa inžinerinės geologijos istorija. Inžinerinė geologija Lietuvoje. Žemės kilmė, jos forma, tankis. Šiluminis žemės geosferų rėžimas. Uolienų slūgsojimo formos. Cheminė žemės plutos sudėtis. Geologiniai procesai. Granulometrinė gruntų sudėtis. Gruntų drėgnis, plastiškumas ir konsistencija. Gruntų poringumas ir tankis. Požeminiai vandenys. Jų kilmė ir rūšys. Gruntų klasifikacija. Požeminiai H2O ir jų geologinės slūgsojimo sąlygos. Paviršiniai H2O. Filtracijos koeficientui nustatyti metodai. Dūlėjimas. Tekančio vandens geologinis darbas. Plokštuminis nuotėkinis ir griovių susidarymas. Sniego, ledo ir ledynų geologinis darbas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant įvairių tipų statinius. Statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimai. Skaityti daugiau
Geologija (9)Požeminis vanduo. Eksploatacijos schema. Filtracinės savybės. Požeminio vandens išteklių klasifikacija. Talpiniai ištekliai. Dinaminiai ištekliai. Pritraukiamieji ištekliai. Eksploataciniai ištekliai. Gėlo požeminio vandens telkiniai ir jų išteklių dirbtinio papildymo metodai. Vandenvietė. Fiziniai geofiltracijos modeliavimo pagrindai. Fizinis modeliavimas. Analoginis modeliavimas. Skaitmeninis modeliavimas. Planininė nuostovi vienmatė geofiltracija. Teisioginiai vienmatės geofiltracijos uždaviniai. Atvirkštiniai uždaviniai. Planinė nenuostovi geofiltracija. Planinės nenuostovios geofiltracijos div lygtis. Požeminio vandens geofiltracija į grežinius. Požeminio vandens naudojimo sritys ir reikalavimai kokybei. Požeminio vandens užteršimo rūšis. Požeminio vandens režimas. Požeminio vandens režimo prognozavimo metodai. Požeminio vandens balansas. Pagrindinės požeminių vandenų režimo ypatybės. Vandens lygio svyravimas. Gruntinių vandenų temperatūrinis režimas. Gruntinių vandenų cheminės sudėties režimas. Natūralus tarpsluoksninių vandenų režimas. Pažeistas požeminių vandenų režimas. Požeminių vandenų režimas jų eksploatavimo rajone. Požeminių vandenų režimas, dirbtinai papildant jų atsargas. Požeminių vandenų režimas žuvininkystės tvenkinių ir kitų dirbtinių vandens telkinių rajonuose. Požeminių vandenų režimas dėl drėkinimo sistemų įtakos. Požeminių vandenų režimas dėl sausinimo sistemų įtakos. Požeminių vandenų režimo prognozavimas. Vandens balanso metodas. Analitiniai metodai. Baigtinių skirtumų metodas. Matematinės statistikos metodai. Analogijų metodas. Modeliavimo metodas. Skaityti daugiau
Inžinerinė geologija (2)Inžinerinė geologija. Geologija. Trumpa inžinerinės geologijos istorija. Žemės kilmė. Žemės forma. Vidinė žemės sandara. Cheminė žemės plutos sudėtis (litosfera). Šiluminis žemės režimas. Geoterminis laiptas. Geoterminis gradientas. Uolienų slūgsojimo formos. Grunto granuliometrinė sudėtis. Grunto drėgnis. Grunto plastiškumas. Grunto poringumas. Grunto tankis. Gruntų klasifikacija. Požeminio vandens kilmė. Požeminio vandens rūšys. Fizikinės požeminio vandens savybės. Cheminės požeminio vandens savybės. Požeminių vandenų slūgsojimo sąlygos. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Filtracijos koeficiento nustatymo būdai. Požeminių vandenų srauto debitas. Dūlėjimas. Eoliniai procesai. Eoliniai dariniai. Tekančio vandens geologinis darbas. Geologinis upių darbas. Drenažo įrenginių vandens debitas. Ledynų geologinis darbas. Ledynų susidarymas ir jų tipai. Sniego ir ledo geologinis darbas. Aliuviniai gruntai. Ardomasis ir kuriamasis jūrų darbas. Natūralių statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant įvairių tipų pastatus ar statinius. Vandens pritekėjimas į pamatų duobes ir kitas iškasas. Gręžiniu (šulinių) vandens debitas. Skaityti daugiau